FactOption
NULON-representative in HollandALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN AFNEMERS.Van:
FactOption , gevestigd te Noordwijk aan Zee Nederland
ingeschreven KvK te Leiden Nederland
Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, prijsopgave en overeenkomst tussen FactOp-
    tion en een (diensten/werkzaamheden)-afnemer waarop FactOption  deze voorwaarden van
    toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schrif-
    telijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FactOption,
    voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk  
    schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij door FactOption anders is vermeld.

2. Verzendkosten worden slechts berekend bij orders beneden 150,00 Euro excl. BTW.

3. FactOption kan niet aan zijn aanbiedingen en prijsopgaven worden gehouden indien de afnemer,
    naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvat-  
    tingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of prijsopgave dan wel een onderdeel daarvan   
    een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de prijsopgave opgenomen aan-
    bod is FactOption daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming
    met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FactOption anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FactOption niet tot levering van een deel van de in de
    aanbieding of prijsopgave begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of prijsopgaven gelden niet automatisch voor nabestellingen dan wel verlengingen van
    dienstverleningen.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de opgegeven prijzen en diensten/werkzaamheden exclusief
     verzekering. De goederen reizen voor risico van afnemer. Diensten/werkzaamheden worden uitge-
     voerd voor risico opdrachtgever tenzij in overeenstemming anders vastgelegd.


Artikel 3 Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van FactOption.

2. Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van FactOption of elders is, ook indien franco  
    wordt geleverd, voor rekening van de afnemer.


3. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter be- 
    schikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

4. Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als
    fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient FactOption steeds schriftelijk in gebreke te
    worden gesteld en moet FactOption een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar     
    verplichtingen te voldoen.

5. FactOption behoudt zich het recht voor om de door de afnemer bestelde goederen in deelleve-
    ringen te leveren.


Artikel 4 Garantie

1. Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garan-
     tiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door FactOption geen garantie verstrekt.

2. De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke door normale slijtage, bij onzorgvuldig of on- 
    deskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade zijn veroorzaakt, of indien de
    zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

3. De garantie geldt slechts indien de afnemer aan zijn verplichtingen jegens FactOption heeft vol-
    daan.

4. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door FactOption in rekening worden gebracht.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. FactOption behoudt zicht de eigendom voor, van door haar geleverde of te leveren goederen, zo-
    lang de vordering betreffende de tegenprestatie niet is voldaan.Artikel 6 Reclames/Retourneringen

1. De goederen worden gegarandeerd voor wat betreft hun deugdelijkheid en goede werking op het mo-
    ment van leveren. Gebreken en schadeaanspraken na gebruik van de artikelen worden niet gehono-
    reerd.

2. Eventuele reclames, zowel op leveringen van goederen, op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties,
    evenals op factuurbedragen, dienen schriftelijk binnen 8 dagen na verzending te zijn ingediend.

3. Retourzendingen kunnen slechts geschieden met onze toestemming en zijn voor rekening van de
    afnemer.


Artikel 7 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
    op afnemer over op het moment waarop deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
    daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 8 Prijsverhoging

1. Indien FactOption met de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs over-
    eenkomt, is FactOption niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oor-
    spronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan
    de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage
    van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge
    de wet.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de afne-
    mer
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt,  
    tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging
    voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.


Artikel 9 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto via bank overboeking plaats te vinden vr een
     levering en binnen vier weken na een af te spreken periode van diensten/werkzaamhedenlevering.

2. Betaling dient plaats te vinden in de valuta waarin is gefactureerd.

3. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van FactOption
    en de verplichtingen van de afnemer jegens FactOption onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 10 Incassokosten

1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van n of meer van zijn verplichtingen,
    dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afne-
    mer. In ieder geval is de afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
    De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Neder-
    landse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien FactOption aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
    waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Vrijwaringen

1. De afnemer vrijwaart FactOption voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intel-
    lectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
    de overeenkomst worden gebruikt.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien door FactOption geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van FactOption
    jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de
    aansprakelijkheid van FactOption beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terug-
    betaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is FactOption niet aansprakelijk indien de schade is te wijten
    aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk
    gebruik van afnemer.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gel-
    den niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FactOption of zijn onderge-
    schikten.


Artikel 13 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wor-
    den als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
    rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de
    wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
    waarop "FactOption Ltd geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FactOption niet in staat is de
    verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FactOption worden daaronder be-
    grepen.

3. FactOption heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (ver-
    dere) nakoming verhindert, intreedt nadat FactOption zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeen-
    komst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerech-
    tigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
    partij.

5. Voorzoveel FactOption ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn ver-
     plichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nageko-
     men  respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FactOption ge-
     rechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren.
     Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 14 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van FactOption is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
    te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft FactOption het recht het geschil
    voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op de met FactOption gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uit-
    sluitend Nederlands recht van toepassing alsmede waar van toepassing het Europese recht.